Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 57 

Kankaanpään kaupungin 22. kaupunginosan (Honkajoki) tiloja 99-403-5-85 ja 99-403-5-187 sekä tiealuetta koskeva asemakaava (Honkajoki Oy:n laajennuksen asemakaava)

 

KAUPSL 25.01.2022 § 11 

 

 

 

Valmistelija 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 5.10.2021 § 61 päättänyt käynnistää Honkajoki Oy:n esityksestä tiloja 99-403-5-85 (Pataharju) ja 99-403-5-187 (Hummuli) koskevan asemakaavan laadinnan. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Honkajoki Oy:n tuotanto- ja eläinjätteenkäsittelylaitoksen toimintojen laajeneminen Keskustaajaman osayleiskaavassa osoitetulle E-2 alueelle Santastentien pohjoispuolelle yhtiön nykyisten tuotantolaitosten läheisyyteen. Tuotannon laajentamisen taustalla on laitoksessa käsiteltävien sivutuotemäärien kasvu. Alueelle on suunnitteilla mm. konttikentän laajennus desinfioiduille konteille sekä myöhemmässä vaiheessa tuotantoa palvelevia laitoksia.

 

Asemakaavaluonnoksessa suunnittelualue on osoitettu erityisalueena (E-3): Tuotanto- ja eläinjätteenkäsittelylaitos. Alueelle saa varastoida toimintaan liittyviä kuljetuskontteja. Kaava-alue muodostaa yhden n. 5,7 ha. suuruisen tontin, jolla suurin sallittu kerrosluku on II ja rakennustehokkuus e=0,40. Santastentien varsi on osoitettu istutettavaksi alueeksi. Alueen itäreunaan on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys lähialueen turvesuolle kulkua varten.

 

Esittelijä Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyy asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano -

 

Lisätietoja antaa Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 577 2732

 

 

 

KAUPSL 26.04.2022 § 37 

 

 

 

Valmistelija 

 

Asemakaavaluonnos on ollut MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 3.2. - 4.3.2022. Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Satakunnan pelastuslaitoksen ja Satakuntaliiton lausunnot sekä yksi mielipide. Saatuihin lausuntoihin ja mielipiteeseen on laadittu vastineet.

 

Saadun palautteen perusteella asemakaava-aluetta laajennettiin koskemaan Santastentietä Vihertien liittymän ja asemakaavan laajennusalueen itäreunan väliltä. Laajennusalueen koko on noin 2,2 ha. Kaavaan lisättiin myös hulevesiä koskeva yleismääräys. Lisäksi kaavaselostukseen tehtiin lähinnä vaikutusarviointiin liittyviä tarkennuksia.

 

Esittelijä Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.

Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan pelastuslaitokselta ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymältä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 

Lisätietoja antaa Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732

 

 

 

KHALL 02.05.2022 § 152 

 

 

 

Valmistelija 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.

Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan pelastuslaitokselta ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymältä.

 

Päätös Ehdtous hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginkanslia

 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 Satakuntaliitto

 Satakunnan pelastuslaitos

 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

 

Lisätietoja antaa Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732

 

 

 

KHALL 27.06.2022 § 221 

 

 

 

Valmistelija 

 

Asemakaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 5.5. - 6.6.2022 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin ainoastaan Satakuntaliiton lausunto. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi, että ELY-keskuksen luonnosvaiheessa antama lausunto on otettu riittävällä tavalla huomioon, eikä ELY-keskuksella ole enempää lausuttavaa kaavaehdotuksesta. Yhtään muistutusta ei kaavaehdotuksesta jätetty.

 

Saadun palautteen perusteella on kaavaselostukseen tehty pieniä täydennyksiä. Itse kaavakarttaan ei ole tehty muutoksia.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto

 

Lisätietoja antaa Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732

 

 

 

KVALT 29.08.2022 § 57  

98/10.02.03/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.